Synthese Corona Tips voor FAC-leden 

Op deze pagina willen we info bundelen i.v.m. bedrijfseconomische aspecten van de Corona-situatie. Wij focussen ons op de situatie in Vlaanderen.

Hoewel de situatie van dag tot dag verandert, trachten we de beschikbare informatie te bundelen op een aparte webpagina via deze link, zodat niet elk bedrijf op eigen houtje navraag moet doen. 

Deze pagina kan er maar zijn met uw input. We zijn een vereniging: samen staan we sterk!

Ontvangt u mails die aanvullende relevante info bevatten, stuur het ons door: info@fac-belgium.eu. Wij bundelen de meest relevante informatie. We beperken onze focus wel doelbewust op maatregelen voor bedrijven. 

Indien u onjuistheden ziet, gelieve ons ook op de hoogte te brengen. Wij verzamelen deze informatie naar best vermogen en verzoeken u uitdrukkelijk bij beslissing deze informatie steeds af te toetsten met andere bronnen. 

Heeft u vragen, laat het ons weten. 

Dank!

Update 6/5/2020

Juridisch advies over onvoorzienbare kosten t.g.v. de Coronacrisis

FAC-leden krijgen via een aparte pagina juridisch advies over de vraag of onvoorziene kosten ten gevolge van de Coronacrisis kunnen doorgerekend worden.

Ook het WTCB heeft publicatie opgesteld i.v.m. Corona:

 

Update 27/4/2020

FAC schenkt mondmaskers aan alle FAC-leden 

FAC schenkt aan ieder lid 50 comfortmaskers. We krijgen hiervoor de steun van onze FAC-partner Lecot. 

Het is een kleine, maar voor ons belangrijke geste, waarmee we willen onderstrepen dat niet alleen het zakelijk succes, maar ook de gezondheid van de FAC-leden en hun medewerkers ons nauw aan het hart ligt.

 

Update 24/4/2020

Veilig opnieuw aan de slag

Naar aanleiding van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad van 24 april, zullen tal van maakbedrijven vanaf 4 mei hun activiteiten hervatten of opschroeven. 
We hopen dat u als alu-constructeur ook zo goed mogelijk aan de slag zal kunnen. 


Hierbij is het uiteraard belangrijk dat u alle extra veiligheidsmaatregelen die door de overheid worden opgelegd in acht neemt. Wenst u na te kijken of u aan alle nodige maatregelen voor uw bedrijf - werkplaats, verplaatsingen, werf - heb gedacht? Dan kan bijgaande generieke gids (opgesteld door de interprofessionele partners en experts) als leidraad dienen.

Update 23/4/2020

Plexiglas in bestelwagens/busjes

In het bestand in bijlage (komt van deze link) zie ik dat met de nieuwe maatregelen plexiglas in de camionette wel mag, op p. 18. 

Wordt de social distancing gerespecteerd als er plexiglas in bestelwagens/busjes wordt geïnstalleerd waar de 1.5 m afstand niet kan worden gegarandeerd? Ja, plexiglas zorgt voor voldoende bescherming en de installatie kan toegelaten worden in vervoersmiddelen.

Echter, men dient ook na te gaan of dit conform het gelijkvormigheidsattest is van het betreffende voertuig. Wat als uw voertuig betrokken geraakt bij een ongeval, zal de verzekeraar dan wel tussenkomen? 

Update 20/03/2020

Tijdelijke werkloosheid

De RVA zal alle aanvragen tijdelijke werkloosheid gelinkt aan de coronacrisis behandelen via de procedure van overmacht. 

 

Dit impliceert dat – op dit moment - er geen werkloosheid omwille van economische redenen meer dient aangevraagd te worden en we aldus alles onder de noemer van werkloosheid op basis van overmacht zullen moeten aangeven. Wij verwachten vandaag hier officiële communicatie over. 

Wat betekent dit voor u concreet: 

 • Alle aanvragen zullen moeten gebeuren op basis van overmacht
 • Wat met motivatie? Op dit moment is er geen enkele informatie of we deze aanvragen moeten motiveren. Tot gisteren dienden voor alle ondernemingen die niet werden geconfronteerd met een verplichte sluiting een motivering opgemaakt te worden (bv. geen kinderopvang, toeleverancier van verplicht gesloten onderneming, etc).
 • Er kan geopteerd worden om zowel een gedeeltelijk schorsing als een volledige schorsing door te voeren. Een effectief gepresteerde dag kan dus worden afgewisseld met een werkloosheidsdag
 • Inhaalrust : Inhaalrust dient niet eerst worden opgenomen vooraleer beroep te kunnen doen op deze overmacht
 • Hoeveel aanvragen? éénmalige melding van alle personen en dan op het einde van de maand doorgeven welke dagen er effectief is gepresteerd. Deze melding zou ook kunnen betrekking hebben op een situatie van overmacht die reeds van toepassing is vanaf 16 maart (retroactief).
 • Toepassingsgebied voor werknemers: geen voorafgaandelijke voorwaarden die dienen vervuld te zijn. Iedereen die getroffen is door de CORONA pandemie zal recht hebben op een vergoeding.
 • 1.450 EUR forfaitair bedrag: We hebben op dit moment geen informatie hoe dit zal worden toegepast. (wat met kleine schorsingen, deeltijds, uitbetalingsdatum, etc) – meer informatie hopen we te krijgen in de volgende dagen.
 • Supplement? De RVA zal een bijkomend supplement uitbetalen bovenop de werkloosheidsuitkering van 70% op een geplafonneerd loon. Dit supplement zal liggen tussen 5-6 EUR per dag. Wij zijn op dit moment van mening dat u nog steeds kan opteren om zelf ook een supplement uit te keren per dag.

Meer info: zie website van de RVA homepage (dan verder klikken) of pagina ivm tijdelijke werkloosheid (onder voorbehoud: het nieuws en de websites veranderen voortdurend)

 

Versie 19/03/2020

(bron: Bakertilly) 

1. Maatregelen m.b.t. personeel

Verplichting om als werkgever de nodige maatregelen te nemen

Vooreerst moet u als werkgever er steeds voor zorgen dat arbeid verricht wordt in behoorlijke omstandigheden op het vlak van de veiligheid en gezondheid van uw werknemers. Daarnaast verplicht de Welzijnswet u om de nodige maatregelen te nemen voor het welzijn van uw werknemers (bescherming van de gezondheid van de werknemer op het werk, arbeidshygiëne, enzovoort). Hygiënische maatregelen kunnen bijvoorbeeld zijn: uw werknemers verplichten hun handen te wassen en te ontsmetten, het regelmatig ontsmetten van bureaus, toetsenborden, telefoons en ander werk- of kantoormateriaal. Andere maatregelen kunnen zijn: het uitstellen van vergaderingen of ze organiseren vanop afstand en afstand houden op de werkvloer (‘social distancing’).
 
Waar mogelijk kan ook telewerk bevorderd worden en eventueel versterkt worden. Intussen zijn ondernemingen verplicht telewerk te organiseren (maatregelen regering 17/3/2020 – zie verder).
 

Welke (steun)maatregelen heeft de regering genomen waarop de werkgever kan terugvallen?

Tijdelijke werkloosheid werknemers (steunmaatregel Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening “RVA”)
Er zijn twee soorten van tijdelijke werkloosheid die kunnen aangevraagd worden:
In het geval de onderneming door het coronavirus de activiteiten niet meer kan uitvoeren, kan tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor de werknemers aangevraagd worden aan de RVA. Dit kan tot en met 30 juni 2020.Wanneer de onderneming tijdelijk minder personeel kan tewerkstellen (daling cliënteel, daling productie, bestellingen, leveringen,…), is tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen mogelijk.
 

Tijdelijke werkloosheid overmacht: 

Werkgevers die hun werknemers tijdelijk niet kunnen tewerkstellen ten gevolge van het coronavirus kunnen gebruik maken van deze maatregel.
Hierdoor genieten de werknemers van een verhoogde RVA-uitkering tot 30 juni 2020.Dit motief kan ingeroepen worden voor werknemers die in quarantaine werden geplaatst, of voor ondernemingen die getroffen zijn door de gevolgen van het coronavirus (probleem in toelevering waardoor productie stilvalt, enzovoort).
De aanvraag kan gebeuren voor arbeiders en voor bedienden.
De tijdelijke werkloosheid overmacht dient aangevraagd te worden via de RVA: De werkgever moet een elektronische aangifte doen bij het werkloosheidsbureau van de plaats waar de exploitatiezetel van de onderneming is gevestigd (https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e24).

 

Tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen

Als onderneming kan u een regeling van tijdelijke werkloosheid ingevolge werkgebrek invoeren indien het bestaande arbeidsritme tijdelijk niet kan worden gehandhaafd in de onderneming wegens economische oorzaken.
Ondernemingen getroffen door een afname van het cliënteel als gevolg van het coronavirus, kunnen voor hun werknemers een beroep doen op deze maatregel.

Hun werknemers kunnen dan genieten van een verhoogde RVA-uitkering tot 30 juni 2020.
De procedure is verschillend voor arbeiders en bedienden. 

De regering heeft intussen ook beslist dat – voor beide maatregelen - de uitkeringen tijdelijke werkloosheid die de werknemers ontvangen zal opgetrokken worden naar 70% (i.p.v. 65%) van het inkomen (begrensd tot 2.754,76 EUR per maand) tot 30 juni 2020.

Om voor werkgevers en werknemers de toegang tot steunmaatregelen zoals tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht of economische redenen te vergemakkelijken gelden intussen een aantal soepeler regelingen:
Een werkgever die voor bedienden tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen wil invoeren, moet de procedure van erkenning als onderneming in moeilijkheden opstarten.
In afwachting van de voltooiing van de ministeriële erkenningsprocedure, kan de werkgever  de betrokken bedienden tijdelijk werkloos stellen omwille van overmacht. 
De werkgever dient wel te bewijzen dat de procedure voor de erkenning als onderneming in moeilijkheden effectief werd opgestart.

Voor de RVA is het evenwel onmogelijk om de massale stroom van aanvragen te verwerken. Daarom heeft Minister van Werk Muylle beslist dat elke tijdelijke werkloze die voltijds werkt een forfait van 1.450 EUR netto krijgt. 
Door snel te werken, wil de overheid de koopkracht van de mensen te beschermen en erover waken dat ze naar de supermarkt kunnen gaan en hun lening kunnen afbetalen. 
Als de aanvragen zijn verwerkt en als mensen recht zouden hebben op meer, wordt dat later rechtgezet.

 

Andere mogelijke vragen

Uw werknemer keert terug uit een getroffen regio

U kan de werknemer niet verplichten om thuis te blijven en u kan geen toegang weigeren tot de werkvloer. 
Indien de onderneming dit kan organiseren kan wel verplicht telewerk opgelegd worden.
Zolang de werknemer geen attest van arbeidsongeschiktheid bezorgt (zie verder), wordt hij als arbeidsgeschikt beschouwd.
U kan hem ook niet verplichten vakantiedagen op te nemen. Evenmin om inhaalrustdagen op te nemen. Dit kan enkel in onderling akkoord. De werknemer kan eventueel dwingend familiaal verlof aanvragen (onbetaald en beperkt tot 10 dagen per jaar) of verlof zonder wedde nemen (akkoord werkgever vereist).

Uw werknemer is ziek (besmet met het virus)

In dit geval is de onmogelijkheid om te werken te wijten aan arbeidsongeschiktheid van de werknemer en zijn de gewone regels van toepassing. De werkgever zal dus gedurende een bepaalde periode gewaarborgd loon moeten betalen aan de werknemer.

Wat met ouders die voor hun kinderen willen zorgen?

De regering heeft vorige week besloten alle lessen op te schorten tot en met 3 april 2020. Crèches blijven wel open. Schoolgaande kinderen blijven best thuis en worden bij voorkeur niet door de grootouders opgevangen.
Ouders moeten dan een oplossing te zoeken . Vele ouders zullen thuis willen blijven om voor hun kinderen te zorgen.  Als werkgever treft u best onderling een regeling. De werknemer kan bijvoorbeeld eerst vakantie opnemen of inhaalrustdagen. Daarnaast eventueel onbetaald verlof opnemen. Uiteraard kan ook hier – waar mogelijk – thuiswerk gestimuleerd/verplicht worden.
Elke school voorziet in principe opvang voor kinderen van wie de ouders door de omstandigheden toch moeten blijven werken (gezondheidszorg).

Stimuleren van thuiswerk/telewerk

In het kader van de overheidsmaatregelen van dinsdag 17 maart 2020, zijn ondernemingen nu verplicht telewerk te organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is, zonder uitzondering.

 • Deze maatregel is duidelijk: werknemers verplichten thuis te werken in deze uitzonderlijke omstandigheden.
 • Bedrijven die dit niet kunnen organiseren zullen de ‘social distancing’ strikt dienen te respecteren.
 • Kan de onderneming niet aan deze verplichting voldoen, dan zal het bedrijf moeten gesloten worden.
 • Deze maatregel is niet van toepassing op cruciale sectoren en essentiële diensten.

De werkgever kan voor het telewerk IT materiaal en internet ter beschikking stellen van de werknemers. De werkgever kan ook vragen dat werknemers eigen IT materiaal en internet gebruiken en kan eventueel tussenkomen in de kosten die medewerkers zelf dragen.
Het is ook belangrijk uw verzekeraar arbeidsongevallen op de hoogte te brengen dat meer mensen thuiswerk of telewerk verrichten.

Het verdient aanbeveling als werkgever reeds in te spelen op mogelijke herhaling van dergelijke situaties in de toekomst en de mogelijkheid tot (occasioneel) telewerk vast te leggen in bv. het arbeidsreglement (uitvoeringsmodaliteiten, te gebruiken apparatuur, software, onkostenvergoedingen,…). Onze diensten kunnen u hierbij verder op weg helpen.

2. Maatregelen RSZ 

Mogelijkheid om bij de RSZ een minnelijk afbetalingsplan aan te vragen.

Met het minnelijke afbetalingsplan van de RSZ kan u maandelijkse afbetalingen verrichten gedurende een periode van maximum 24 maanden. Als u de sociale zekerheidsbijdragen correct heeft betaald, dan kan de RSZ de onderneming  vrijstellen van bijdrageopslagen, forfaitaire vergoedingen en/of verwijlintresten.
In het kader van de huidige Coronacrisis: Werkgevers kunnen een minnelijk afbetalingsplan aanvragen voor hun werkgeversbijdragen van het 1ste en 2de kwartaal 2020, waardoor hun schuld kan afgelost worden via maandelijkse afbetalingen.
U kan een aanvraag voor een minnelijk afbetalingsplan indienen via de pagina ‘minnelijk afbetalingsplan’ van de RSZ (https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/paymentplan/index.htm).

3. Fiscale maatregelen

Mogelijkheid om bij de fiscus een afbetalingsplan te vragen voor de volgende fiscale schulden: 

 • Bedrijfsvoorheffing;
 • Btw;
 • Personenbelasting;
 • Vennootschapsbelasting; 
 • Rechtspersonenbelasting. 

Er geldt een gegarandeerde vrijstelling van nalatigheidsinteresten en een kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling. De beoogde schulden mogen niet voortkomen uit fraude en de aangepaste (zie hieronder) voorwaarden voor het indienen van de aangiften moeten nageleefd worden. 

Bij niet naleving van het afbetalingsplan (behalve indien de schuldenaar tijdig contact opnam met de administratie) of in het geval van een collectieve insolventieprocedure zullen de steunmaatregelen ingetrokken worden.

Bovenstaande steunmaatregelen gelden niet voor ondernemingen die onafhankelijk van het coronavirus structurele betaalmoeilijkheden kennen. 

De aanvraag dient uiterlijk 30 juni 2020 te gebeuren per schuld op het ogenblik van ontvangst van een betaalbericht of aanslagbiljet en dit bij het bevoegd Regionaal Invorderingscentrum (RIC).  

Bijkomende maatregelen met betrekking tot de indienings- en betalingstermijnen. 

Aangiftetermijnen

Vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners vennootschappen 

Voor aangiften met een uiterste indieningstermijn van 16 maart 2020 tot en met 30 april 2020 geldt een uitstel in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners vennootschappen tot en met donderdag 30 april 2020 middernacht. 

BTW

Er geldt een uitstel voor het indienen van de periodieke btw-aangiften en intracommunautaire opgaven: 

 • Februari 2020 aangifte – 6 april 2020
 • Maart 2020 en 1ste kwartaal 2020 aangifte – 7 mei 2020

Voor starters en ondernemingen met een vergunning tot maandelijkse teruggaaf, die een maandelijkse teruggaaf van het btw-krediet wensen, geldt een uitstel tot de 24ste van de maand volgend op de aangifteperiode. 
De termijn met betrekking tot de jaarlijkse klantenlisting wordt verlengd tot 30 april 2020. Bij stopzetting van uw aan de btw onderworpen activiteit loopt de termijn tot het einde van de 4de maand volgend op de stopzetting. 

Betalingstermijnen

BTW en bedrijfsvoorheffing:

automatisch uitstel tot betaling van 2 maanden zonder bijkomende boetes of interesten. De initiële steunmaatregelen zoals hierboven vermeld kunnen ook nog steeds aangevraagd worden.
Concreet betekent dit:

 • voor BTW: uitstel tot 20 mei 2020 voor de BTW van februari en tot 20 juni 2020 voor de BTW van maart of deze van het eerste kwartaal;
 • voor bedrijfsvoorheffing: uitstel tot 13 mei 2020 voor bedrijfsvoorheffing van februari en tot 15 juni 2020 voor de voorheffing van maart of deze van het eerste kwartaal. 

Naast dit automatisch uitstel van betaling, kunnen voor de betaling van de schulden inzake de bedrijfsvoorheffing en btw ook de hierboven beschreven steunmaatregelen worden aangevraagd. Via deze aanvraag kunnen bijkomende betaaltermijnen, een vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling worden toegestaan.

Personenbelasting, vennootschapsbelasting, belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting:

Bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, zal automatisch een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, betreffende aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.
Voor de betaling van schulden inzake de personen- of vennootschapsbelasting, ook deze gevestigd vóór 12 maart 2020, gelden de hierboven vermelde, eerder aangekondigde steunmaatregelen op aanvraag.
Voor investeringen in bepaalde audiovisuele producties en podiumwerken via het tax shelter stelsel zou de administratie akkoord gaan met een verlenging van de wettelijke termijnen voor het verrichten van de uitgaven met 6 maanden.  Hiermee wenst de Cel Tax Shelter rekening te houden met het tijdelijk stilleggen van bepaalde producties. 

4. Maatregelen voor zelfstandigen 

Uitstel betaling sociale bijdragen:

U kan een betalingsuitstel van één jaar aanvragen voor de voorlopige sociale bijdragen van het eerste en het tweede kwartaal van 2020.
U moet het betalingsuitstel aanvragen bij het sociaal verzekeringsfonds waarbij men aangesloten is:

 • Ten laatste op 15 juni 2020 voor de sociale bijdragen van het eerste kwartaal 2020
 • Ten laatste op 15 juni 2020 voor de sociale bijdragen van het tweede kwartaal 2020

In de aanvraag moet u steeds vermelden dat u betalingsuitstel aanvraagt omwille van het Coronavirus. 

Vrijstelling van sociale bijdragen aanvragen:

U kan een aanvraag tot vrijstelling van bijdragen indienen bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)  omdat u door het Coronavirus financiële problemen heeft (men kan deze aanvraag via het sociaal verzekeringsfonds laten verlopen).
U kan deze vrijstelling aanvragen voor het eerste en/of tweede kwartaal van 2020.
De aanvraag dient vóór 15 juni te gebeuren en in het aanvraagformulier moet men aanvinken dat men tot een sector in crisis behoort en dit toelichten. 

Verlagen van de voorlopige sociale bijdragen:

De sociale bijdragen van zelfstandigen worden berekend op basis van het netto belastbaar inkomen van het jaar zelf. Het werkelijk netto belastbaar inkomen is maar definitief gekend na twee jaar. Daarom betaalt u eerst voorlopige bijdragen, met daarna een herziening.
Dreigt u in het jaar 2020 minder te verdienen door het Coronavirus, dan kan u de voorlopige bijdragen laten aanpassen. Deze aanvraag kan u best rechtstreeks richten aan het sociaal verzekeringsfonds waarbij u aangesloten bent.

Uitkering overbruggingsrecht:

Bent u als zelfstandige verplicht zijn zaak te sluiten (horeca moet bijvoorbeeld verplicht sluiten) of dient u noodgedwongen de activiteit te onderbreken (bijvoorbeeld sluiten in het weekend, leveringsproblemen, de werknemers kunnen niet meer aan het werk,…)? Dan kan u het recht op de uitkering overbruggingsrecht aanvragen.
De regering laat hier alvast de wet aanpassen: u zal reeds na 7 dagen onderbreking recht hebben op een uitkering (vandaag is dat pas na een maand onderbreking).
Ook bedrijfsleiders kunnen het overbruggingsrecht aanvragen. De voorwaarden werden in die zin versoepeld.

Waar heeft u recht op?
Het overbruggingsrecht bestaat uit twee delen: een uitkering en een gelijkstelling.

Een uitkering: maximaal 12 maanden lang kan u een financiële uitkering ontvangen. Hoeveel dat precies is, hangt van de gezinssituatie af: 

 • Zonder gezinslast: 1.291,69 EUR per maand
 • Met gezinslast: 1. 614,10 EUR per maand

Een gelijkstelling: maximaal 4 kwartalen lang behoudt u toch de rechten op medische verzorging, gezinsbijslag/groeipakket en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Tijdens het overbruggingsrecht bouwt u geen pensioenrechten op.

De zelfstandige die ziek (zie verder) en dus arbeidsongeschikt is en die een ziekte-uitkering ontvangt, komt niet in aanmerking voor het overbruggingsrecht.

Recht op een uitkering arbeidsongeschiktheid:

Zelfstandigen die minstens 8 dagen arbeidsongeschikt zijn hebben nu recht op een arbeidsongeschiktheids-uitkering (via het ziekenfonds) vanaf de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid.  
In dit geval dient zo snel mogelijk aangifte te gebeuren bij het ziekenfonds waarbij men is aangesloten. Aan het ziekenfonds bezorgt men zo snel mogelijk het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid ingevuld door de huisarts.

5. Maatregelen VLAANDEREN

Vlaamse hinderpremie voor verplichte sluiting 

Om de gevolgen van de sluiting voor een deel te compenseren, voorziet de Vlaamse regering een éénmalige premie van 4.000 EUR voor ondernemingen die volledig moeten sluiten. Voor ondernemingen die in het weekend moeten sluiten gaat het om 2.000 EUR.
Duurt de sluiting langer dan 21 dagen, dan ontvangt u ook nog 160 EUR per sluitingsdag.
De hinderpremie wordt uitgebreid naar alle ondernemingen die omwille van de (nieuwe) overheidsmaatregelen verplicht zijn te sluiten. Bovendien wordt de premie nu toegekend per vestiging voor zover in de bijkomende vestigingen minstens één voltijds personeelslid tewerkgesteld is.
Het aantal premies wordt beperkt tot maximaal vijf per onderneming. 

Op dit ogenblik kan men de premie nog niet aanvragen. 
Wij volgen dit op via het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio) dat alles in het werk stelt om de online toepassing zo snel mogelijk te activeren.

Nog onder voorbehoud : de hinderpremie zou waarschijnlijk kunnen gecombineerd worden met de uitkering overbruggingsrecht.

Crisiswaarborg

Er wordt 100 miljoen euro uitgetrokken voor crisiswaarborgen. Op die manier kunnen ondernemingen en zelfstandigen in deze crisisperiode ook voor bestaande schulden een overbruggingskrediet laten waarborgen door de Participatie Maatschappij Vlaanderen.
Deze maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal. Daarmee kan men reeds 1.000 leningen van 100.000 euro waarborgen die onder de 75% gewestwaarborg kunnen geplaatst worden.

Flexibiliteit naar voorwaarden steunmaatregelen en subsidies

Ondernemingen die ten gevolge van de crisis het moeilijk krijgen om de termijnen na te komen die voorzien zijn bij bepaalde subsidies van het VLAIO , kunnen met het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen in overleg gaan over de mogelijkheid van de verlenging van deze termijnen.

Uitstel betaling onroerende voorheffing

Er werd beslist om de aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing voor de bedrijven later uit te sturen om te voorkomen dat bedrijven in liquiditeitsproblemen terecht komen. Dit betekent dat voor ongeveer 1 miljard aan belastingen niet geïnd zullen worden in het voorjaar, maar pas in het najaar van 2020. 
Concreet zullen de aanslagbiljetten onroerende voorheffing voor bedrijven vanaf september uitgestuurd worden.  Rekening houdend met een normale betaaltermijn van twee maand, betekent dit dat de onroerende voorheffing pas begin november 2020 betaalbaar zal zijn.