Prijsstijgingen van bouwmaterialen

Kampt u momenteel zoals veel bedrijven in de bouwsector ook met leveringsproblemen en prijsstijgingen?

Dan adviseren wij vanuit FAC om uw klanten tijdig te informeren en te zoeken naar redelijke oplossingen. Behoudens een akkoord van uw klant, zal u deze prijsstijgingen m.b.t. reeds goedgekeurde offertes enkel kunnen doorrekenen indien uw algemene voorwaarden deze mogelijkheid ook hadden voorzien.

Om te kunnen anticiperen op mogelijke toekomstige prijsstijgingen, raden wij u bovendien aan om hierover iets op te nemen in uw algemene voorwaarden.

 

Binnen het kader van koop kan dit bijvoorbeeld zijn:

Onze leveringen worden gefactureerd aan de prijs geldig op de dag van de bestelling, indien het om een onmiddellijke levering gaat. Voor bestellingen op langere termijn, heeft bedrijf X het recht om te allen tijde haar prijzen aan te passen om een stijging van haar eigen kosten te compenseren door onder andere volgende, niet-limitatief, opgesomde gevallen: (i) een prijsstijging van de grondstoffen, goederen of diensten nodig om de goederen te produceren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot een stijging van de personeelslasten; (ii) verandering in type, ontwerp, kwaliteit, verpakkings-, verzendings- en leveringswijzen of andere specificaties met betrekking tot de goederen in de offerte of de order; (iii) verzoeken om overwerk; (iv) volumetekorten; (v) onverwachte gebeurtenissen waarover bedrijf X  redelijkerwijs geen controle heeft en die de uitvoering van de overeenkomst door bedrijf X  bemoeilijken.

Of

Prijsstijgingen na het tot stand komen van de overeenkomst zijn en blijven voor rekening van opdrachtnemer, ongeacht de periode verstreken tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan.

 

Binnen het kader van aanneming kan dit bijvoorbeeld zijn: 

Artikel x - Prijsherziening      

Zelfs in geval van een absoluut forfait leidt elke wijziging van de lonen, de sociale lasten, de prijzen van de materialen of van hun transport tot een prijsherziening die toegepast wordt op de betrokken facturering van de uitgevoerde werken volgens de onderstaande formule:

p = P x (0,40 x s/S + 0,40 x i/I + 0,20)

"P" is het bedrag van de uitgevoerde werken en "p" is het herziene bedrag.

"S" is het gemiddelde uurloon bepaald door het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf van kracht op de 10de dag vóór het indienen van de offerte, en verhoogd met het op die datum door de FOD Economie aanvaarde totaalpercentage van de sociale lasten en verzekeringen; "s" is dit uurloon zoals het werd opgenomen vóór de aanvang van de werken waarvoor gedeeltelijke betaling wordt gevraagd, verhoogd met het hiervoor vermelde totaalpercentage dat in die periode aangenomen was.

“i" is het maandelijkse indexcijfer bepaald door de Commissie van de Prijslijst der Bouwmaterialen, zoals van kracht op de 10de dag vóór het indienen van de offerte. "I" is ditzelfde indexcijfer zoals het werd opgenomen vóór de aanvang van de werken waarvoor gedeeltelijke betaling wordt gevraagd.

 

Nuttige links:

  • Unizo: Grondstoffenschaarste: hoe wapen ik mij juridisch tegen prijsstijgingen? met een artikel en een voorbeeld van een prijsherzieningsclausule.
  • Confederatie Bouw: Verstoringen van de markt van de bouwmaterialen