Privacyverklaring en cookieverklaring FAC vzw

 

FAC kiest voor kwaliteit en vertrouwen!

Wij vinden uw privacy belangrijk. Bij FAC gaan we op een veilige en confidentiële wijze om met de persoonsgegevens die worden verzameld. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij van u verwerken, op welke basis wij deze verwerken en waarom. Tot slot informeren wij u over de beveiligings­maatregelen die wij nemen teneinde uw persoonsgegevens te beschermen.

 

1. Contactgegevens in geval van vragen

FAC vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. FAC vzw verklaart dat zij voor de verwerking de Belgische privacywetgeving naleeft overeenkomstig de vigerende lokale wetgeving (bv. Wet van 8 december 1992), en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016 in het bijzonder.

Carla Laureys is de contactpersoon Gegevensbescherming bij FAC vzw.
Zij kan gecontacteerd worden via info@fac-belgium.eu

Contactgegevens: FAC vzw - Kerkstraat 108, 9050 Gentbrugge - www.fac-belgium.eu

 

2. Welke persoonsgegevens

FAC verwerkt enkel gegevens die relevant zijn.

Voor de nieuwsbrieven betreft dit meestal enkel de persoonsnaam, de bedrijfsnaam en het email-adres, soms ook het bedrijfsadres, BTW-nummer en telefoonnummer. 

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, zoals bijvoorbeeld een inschrijving voor een event of bestelling van boeken, verwerken wij de volgende gegevens:

 • Bedrijfsnaam;
 • Voor- en achternaam;
 • Functie binnen het bedrijf;
 • Contactgegevens zoals telefoonnummer en email;
 • Adres- en facturatiegegevens van het bedrijf,
 • Foto’s van onze activiteiten.

Gedurende activiteiten van FAC, kennisevents en opleidingen kan het zijn dat er foto's genomen worden. Deze kunnen worden gebruikt als sfeerbeelden bij een beeldverslag op de website van FAC, in de FAC-nieuwsbrief of op sociale media (bv. LinkedIN). 

Indien ook andere persoonsgegevens worden verwerkt, wordt dit uitdrukkelijk vermeld in het verwerkingsregister en aan de betrokkenen gemeld (bv. personeelsgegevens).

 

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

FAC vzw verzamelt geen gevoelige gegevens die een hoger beschermingsniveau verdienen.

Onze website en diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fac-belgium.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

 

4. Doel en grondslag van de verwerking

FAC vzw verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doelen op basis van de volgende rechtsgronden:

 • Communiceren met leden, klanten en leveranciers in het kader van afgesloten overeenkomsten waaronder het lidmaatschap, de gegevens die zijn nodig voor de uitvoering van de overeenkomst en een goede afhandeling van onze diensten (wettelijke basis is contract);
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen (bv. ledenregister, boekhoudkundige verplichtingen, personeelsadministratie,...)
 • Om te communiceren met niet-leden, prospects en actoren/stakeholders maken we gebruik van data verkregen via toestemming of op basis van gerechtvaardigde belangen (bv. via een nieuwsbrief).

5. Geautomatiseerde besluitvorming

FAC vzw neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

6. Opslag en bewaartermijn

FAC vzw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor  gegevens worden verzameld (bv. tot het einde van de overeenkomst). 

De verwerking van uw gegevens omvatten het opslaan op zowel fysieke als digitale dragers, het gebruiken ervan bij post- of elektronische mailings en het intern analyseren ervan (opmaak lijsten, interne analyse). 

 

7. Delen van persoonsgegevens met derden

FAC vzw verstrekt uw gegevens uitsluitend en alleen aan derden mits toestemming van de betrokken personen wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uw persoonsgegevens zullen niet verkocht, noch verhuurd, of op een andere manier commercieel ter beschikking gesteld worden aan derden.

 

8. Rechten van de gebruiker

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door FAC vzw en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u opgeslagen hebben, in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@fac-belgium.eu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) of Rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. FAC vzw wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL).

 

9. Beveiliging van persoonsgegevens

FAC vzw neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of aanwijzingen hebt van misbruik, kunt u contact opnemen met ons via info@fac-belgium.eu.

 

10. Bezoekersstatistieken

Deze site gebruikt Google Analytics voor het verzamelen van anonieme bezoekersstatistieken, onder de volgende condities:

 • De site gebruikt Google Analytics-cookies.
 • Er is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten.
 • Het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd doorgestuurd naar Google.
 • Er worden geen gegevens gedeeld met andere personen/afdelingen binnen Google.
 • Er worden geen andere Google-diensten gebruikt in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Wij bieden een opt-out mogelijkheid voor Google Analytics wanneer u onze website voor het eerst bezoekt of via de cookietoestemming (zie de sectie Cookieverklaring hieronder).

 

Cookieverklaring